นโยบายบริษัท

โดยมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ :

1. ส่งมอบสินค้าตรงตามความต้องการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

2. ดำเนินการลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน, ผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาช่วง, ผู้มาติดต่อ และบริษัท

3. ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

4. มุ่งมั่นที่จะชี้บ่ง, ประเมินลักษณะปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการผลิต, ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อม

และสามารถนำทรัพยากรมาใช้ให้ได้บรรลุประโยชน์สูงสุด เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น

5. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

6. มุ่งมั่นในกิจกรรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยของพนักงาน

7. มุ่งมั่นในกิจกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษที่จะเกิดขึ้น

8. ส่งเสริมและร่วมมือกับสาธารณชน ที่มีกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
ใบรับรองมาตรฐาน ISO


team people
ISO 9001 : 2015
team people
ISO 14001 : 2015